Zavolajte nám ešte dnes: +421 903 720 744

História

Súkromná základná umelecká škola, Novohradská 2 , 984 01 Lučenec

História hovorí, že to bol práve rok l954, kedy pod vedením riaditeľa Ondreja Gábora sa prvýkrát otvorila brána umeleckého vzdelávania v Mestskej hudobnej škole v Lučenci. Pedagogický zbor pozostával z piatich učiteľov.

Reorganizáciou umeleckého školstva – vytvorením Ľudových škôl umenia v roku 1961 – postupne k hudobnému odboru pribúdali ďalšie umelecké odbory a to výtvarný odbor, tanečný odbor a literárno-dramatický odbor.

Od svojej existencie až po súčasnosť škola zaznamenala nielen kvantitatívny, ale aj kvalitatívny rozvoj. Od roku l989 sa názov školy mení na Základnú umeleckú školu.

Na základe prevratných zmien v roku l989 prechádzala ťažkými priestorovými problémami svojej existencie , ktoré sa úspešne vyriešili a od roku 1994 začala pôsobiť komplexne v jednej budove v centre mesta Lučenec. V roku 2002 škola získala právnu subjektivitu pod novým zriaďovateľom – Banskobystrickým samosprávnym krajom.

V roku 2004 obdržala cenu mesta Lučenec z rúk primátora mesta Lučenec Ing. Milana Marku a v roku 2005 pamätnú medailu a pamätnú plaketu za rozvoj Banskobystrického kraja. V súčasnosti je Základná umelecká škola v Lučenci najväčšou plnoorganizovanou umeleckou školou troch regiónov južného Slovenska / Novohrad, Gemer, Malohont/, ktorú každoročne navštevuje okolo 700 žiakov, nielen z mesta Lučenec, ale aj zo širokého okolia.

ZUŠ Lučenec poskytuje štúdium v štyroch umeleckých odboroch: hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore. Počet záujemcov o štúdium neustále stúpa aj na základe úspechov, ktoré škola dosahuje na domácich a medzinárodných súťažiach. ZUŠ Lučenec úspešne stúpila medzi umelecké školy Európskej únie projektom Coménius- Socrates, v rámci medzinárodnej spolupráce so zahraničnými hudobnými školami Zeltweg – Rakúsko, Gyöngyös – Maďarsko. Úzke kontakty s ďalšími zahraničnými hudobnými školami Aubenas Francúzsko, Louny – Česko, sa prehlbujú nielen vzájomnými výmennými koncertami, ale aj výmenou skúseností v pedagogicko-umeleckej činnosti.